Rodo

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych) oraz na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 roku poz. 721 ze zm.). W związku z tym informujemy, iż:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informuję, iż:
 
Administratorem  Państwa  danych  osobowych,  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  RODO  jest  Robert Brzozowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brzozowski Nieruchomości, z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 27.
 
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 605 870 100, pod adresem e-mail : brzozowski@b-n.com.pl oraz pod adresem aleja Jana Pawła II 27, Warszawa.
 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:
 
Wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (kontakt z klientami doradców biura, zawieranie umów pośrednictwa, czynności związane z prowadzeniem transakcji, kojarzenie ofert zgodnie z kryteriami ustalonymi z klientami, oferowanie nieruchomości klientów w celu realizacji usługi pośrednictwa, bieżąca korespondencja, rozliczanie z biurem, rozpoznawanie reklamacji klientów) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 
Weryfikacji i potwierdzenia tożsamości, a także rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją i obowiązkiem stosowania przez administratora wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 
Realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 
Prowadzenia marketingu usług świadczonych przez Administratora (przekazywanie informacji o ofertach i usługach w ramach marketingu bezpośredniego) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 
Dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 
Komunikacji z osobami odwiedzającymi serwis brzozowski-nieruchomości.pl za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 
Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów nie będą przez Administratora udostępnianie innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
 
Klient wyrazi na to zgodę,
 
Będzie to niezbędne w celu realizacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz klienta (np. udostępnienie danych notariuszowi, osobom potencjalnie zainteresowanym nabyciem nieruchomości, innym biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradcom kredytowym, podmiotom zajmującym się pośrednictwem kredytowym itd.) – w tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług,
 
Jest to wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych (np. urząd skarbowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej itd.),
 
Jest to koniecznie do dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami,
 
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe klientów i potencjalnych klientów mogą być również przekazywane zaufanym podmiotom trzecim, które Administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, tj. np. biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi hostingu, bankom, dostawcom oprogramowania do zarządzania biurem oraz do prowadzenia bazy danych, podmiotom realizującym przesyłki marketingowe, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3;
 
Dane klientów przetwarzane w związku z zawartymi umowami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później).
Dane przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów zostaną usunięte. Dane przetwarzane w związku z powadzeniem korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w przypadku jej nie zawarcia zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wymiany korespondencji.
 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 
8. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 
 
Każda osoba, której dane dotyczą (klienci i potencjalni klienci) ma prawo do:
 
Wglądu (dostępu) do dotyczących jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 
żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
 
żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 
żądania usunięcia danych osobowych;
 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO (m. in. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący);
 
żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe (dotyczy danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody);
 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przed jej cofnięciem.
 
10. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w punkcie 10 następuje poprzez złożenie przez osobę, której dane dotyczą właściwego oświadczenia woli drogą pocztową na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: brzozowski@b-n.com.pl
 
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów i potencjalnych klientów decyzje dotyczące tych osób nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). W szczególności nie będzie stosowane tzw. profilowanie danych.
 
Działalność firmy opiera się na przepisach prawnych, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec klienta.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem